logo
Nákupný košík

Facebook Google plus Youtube
Hlavné menu
+
+
E-shop
+
+

Odporúčame
Fitness Authority Xtreme Napalm ...
Xtreme Napalm Pre-Contest je neuveriteľne účinný predtréningový stimulant, ...
Cena s DPH: 14,70 €

Kevin Levrone Anabolic Mass 7000g ...
Chceš byť veľký? Chceš byť silný?  Chceš byť Legendárny? - Levro ...
Cena s DPH: 55,85 €

Scitec Nutrition Amino 5600
!!! Ak nechceš prísť o svoje ťažko vybudované prírastky - odpoveď je Scitec ...
Cena s DPH: 32,90 €

NajNakup.sk - Objavte najlepšie ceny na slovenskom internete.

 

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky ustanovujúce pravidlá internetoveého predaja na stránke www.trainhard.sk

 

 

Obchodné podmienky

 

Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky sú súčasťou kúpnej zmluvy a sú v súlade s platnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, zákona č.250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, , zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov a zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode. Kupujúci odoslaním objednávky dáva súhlas k tomu, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami. Súhlasí tiež s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky sa budú vzťahovať na každú kúpnu zmluvu uzatvorenú prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho a tiež sa vzťahuje na všetky tie vzťahy, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy pre predávajúceho a kupujúceho.

 

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj 
Sládkovičova 11, 
971 01 Prievidza 1 
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa 
tel. č.: 046/5422 771 
fax č.: 046/5420 685 
e-mail: 
tn@soi.sk

 

Uzatváranie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim

Objednávkou sa rozumie objednanie tovaru kupujúcim u predávajúceho internetovej stránky a to týmto spôsobom:

 • kupujúcim pravdivo vyplneným formulárom a jeho následným odoslaním na internetovej stránke prevádzkovateľa,
 • e-mailovej správy zaslanej predávajúcemu kupujúcim,
 • telefonickou objednávkou na čísle uvedené na stránke

Objednávka musí obsahovať:

 • meno a priezvisko kupujúceho,
 • doručovaciu adresu tovaru, na ktorú má byť tovar doručený,
 • e-mail,
 • názov tovaru,
 • počet kusov tovaru,
 • cenu a jej požadovaný spôsob úhrady,
 • požadovaný spôsob doručenia tovaru.

Hore uvedené údaje sú požadované zo strany predávajúceho a ak nebudú riadne uvedené v objednávacom formulári, predávajúci je oprávnený objednávku nepotvrdiť. Predávajúci po obdržaní objednávky vydá kupujúcemu potvrdenie nazvané „Potvrdenie objednávky“, ktoré bude považované za akceptovanie objednávky. Toto potvrdenie musí byť zaslané zo strany predávajúceho kupujúcemu prostredníctvom e-mailu.

Ak dodacia lehota nemohla byť dodržaná, kupujúci bude o tejto skutočnosti informovaný prostredníctvom e-mailu, kde mu bude oznámený možný dátum dodania tovaru. V prípade, že kupujúcemu nebude vyhovovať dátum dodania, môže od kúpy tovaru odstúpiť. Odstúpenie od dohody musí kupujúci predávajúcemu oznámiť najneskôr 48 hodín pred expedíciou tovaru, inak nebude odstúpenie akceptované.

Storno objednávky

Kupujúci má právo odstúpiť od objednávky bez uvedenia dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Zároveň je kupujúci oprávnený odstúpiť od už potvrdenej objednávky do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu v súlade s ustanovením  zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji v platnom znení.

Postup pri odstúpení od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho

 • kupujúci odošle predávajúcemu mail s nasledovným znením: „Chcem jednostranne odstúpiť od zmluvy zo dňa (deň, mesiac, rok), číslo faktúry a požadujem vrátenie uhradenej čiastky za tovar na číslo účtu (uviesť správne číslo účtu)." Ďalej kupujúci uvedie svoje meno, adresu a dátum,
 • kupujúci odošle tovar vo forme poistenej zásielky, alebo tovar osobne doručí do sídla predávajúceho, pričom hradí prepravné náklady,
 • vrátený tovar musí byť v pôvodnom obale, nepoužitý, nepoškodený, kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atď.) a s originálnym dokladom o kúpe (faktúrou). Tovar vrátený formou dobierky predávajúci neprijíma.

V prípade splnenia všetkých hore uvedených podmienok pre odstúpenie od kúpnej zmluvy predávajúci zašle kupujúcemu zaplatenú kúpnu  cenu prevodom na účet alebo na adresu dodania najneskôr do 15 dní po fyzickom obdržaní vráteného tovaru. Ak nebudú splnené všetky podmienky pre vrátenie tovaru, predávajúci je oprávnený neakceptovať odstúpenie od kúpnej zmluvy a môže odoslať vrátený tovar späť kupujúcemu na jeho náklady. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ustanovenia § 10 zákona č. 108/2000 Z. z. V prípade vrátenia tovaru predávajúcemu v inom ako v neporušenom stave alebo obale, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu všetky náklady spojené s uvedením tovaru do pôvodného stavu a prípadnú vzniknutú škodu na tovare (neúplný obsah, poškodený obal, opotrebovaný alebo znečistený tovar a pod.).

Postup pri odstúpení od kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho

Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo jej časti v takýchto prípadoch:

 • chybne uvedený kontakt na kupujúceho a následné nepotvrdenie záväznej objednávky,
 • neprevzatie tovaru zaslaného poštou alebo kuriérom
 • dotknutý tovar sa už neponúka, nevyrába alebo sa výrazne zmenila cena dodávateľa tovaru alebo jej časová dostupnosť. V takomto prípade je povinný predávajúci ihneď kontaktovať kupujúceho za účelom dohody na ďalšom postupe objednávky. Ak kupujúci už zaplatil istú sumu súvisiacu s kúpou tovaru, bude mu táto čiastka do 15 kalendárnych dní vrátená na jeho bankový účet.
 • kupujúci neprevezme tovar v dohodnutom termíne, alebo pri osobnom odbere do 5 pracovných dní.

Práva a povinnosti predávajúceho

Predávajúci je povinný:

 • na základe potvrdenej objednávky dodať kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, akosti, termíne a zabaliť ho spôsobom potrebným na jeho ochranu pri preprave,
 • odovzdať kupujúcemu spolu s tovarom v písomnej podobe dodací list a daňový doklad.

Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

Práva a povinnosti kupujúceho

Kupujúci je povinný:

 • prevziať objednaný alebo zakúpený tovar v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste. Ak kupujúci z nejakého dôvodu neprevezme objednaný tovar pri dodaní, predávajúci je oprávnený požadovať od kupujúceho v súlade s § 614 ods. 2 Občianskeho zákonníka poplatok za uskladnenie,
 • zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dobe splatnosti, avšak najneskôr pri prevzatí tovaru,
 • zaplatiť náklady na doručovanie tovaru,
 • nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,
 • potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

Kupujúci má právo na dodanie tovaru v  množstve, termíne, akosti a mieste, ktoré sú predom dohodnuté zmluvnými stranami pri potvrdení objednávky.

Dodacie podmienky

Tovar je predávaný podľa ilustrácií ktoré sú umiestnené na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Ďalšie údaje (rozmery, farba, iné parametre,..) o tovare sú nezáväznými údajmi.

Tovar doručuje predávajúci kupujúcemu na adresu zadanú zákazníkom v potvrdenej objednávke prostredníctvom prepravnej služby DPD alebo Slovenská Pošta - na dobierku, spravidla do 1-3 pracovných dní.

Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad a dodací list. Cena za prepravu nie je súčasťou kúpnej zmluvy za objednaný tovar ale hradí ho kupujúci pri prevzatí objednaného tovaru a to podľa predom zvoleného typu prepravy. Cena za poštovné a balné zákazníci internetového obchodu neplatia od objednávky v hodnote 100 EUR.

Kúpna cena, spôsob jej úhrady, nadobudnutie vlastníctva a nebezpečenstvo škody na tovare

Kupujúci môže uskutočniť platbu za objednaný tovar iba platbou na dobierku, v hotovosti pri prevzatí tovaru.

Predávajúci je oprávnený pozmeniť kúpnu cenu v prípade zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar spolu s prepravnými nákladmi za tovar a DPH. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v tom čase, keď prevezme tovar od predávajúceho.

Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu všetkých všeobecných obchodných podmienok. Zmenou týchto všeobecných obchodných podmienok na internetovej stránke elektronického obchodu je zároveň splnená povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných obchodných podmienok.

Kupujúci svojím zaslaním objednávky potvrdzuje, že si prečítal všetky všeobecné obchodné podmienky a súhlasí s nimi v celom rozsahu. Ak kupujúci nebude súhlasiť s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, môže svoj nesúhlas písomne vyjadriť. Vzťahy, ktoré nie sú upravené v týchto všeobecných obchodných podmienkach podliehajú ustanoveniam príslušných právnych predpisov, hlavne ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

 

Ochrana osobných údajov

Predávajúci sa zaväzuje rešpektovať súkromie kupujúceho. Nato, aby predávajúci mohol ponúkať služby kupujúcemu, potrebuje predávajúci poznať niektoré osobné údaje kupujúceho. Predávajúci sa zaväzuje chrániť tieto údaje pred zneužitím. Ak je kupujúcim fyzická osoba (nepodnikateľ), je potrebné pre jeho identifikáciu, aby oznámil predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska, adresu dodania (ak nie je totožná s adresou bydliska), telefónne číslo a mailovú adresu. Ak je kupujúcim právnická osoba, je potrebné pre jeho účtovnú identifikáciu, aby predávajúcemu oznámil svoje obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH (ak je platcom DPH), adresu dodania (ak nie je totožná s adresou sídla), telefónne číslo, mailovú adresu. Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho uvedené osobné údaje. Predávajúci sa zaväzuje, že tieto údaje kupujúceho neposkytne tretej osobe, s výnimkou partnerov zabezpečujúcich platobný styk a prepravcu, ktorému sa poskytnú údaje potrebné k doručeniu tovaru kupujúcemu. Súhlas kupujúceho predávajúcemu na spracovanie osobných údajov je na dobu neurčitú a je platný už od potvrdenia objednávky. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 30 kalendárnych dní od doručenia odvolania súhlasu kupujúceho predávajúcemu. Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti osobných údajov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom). Iba v tomto prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s osobnými údajmi.


Všetky práva vyhradené - www.trainhard.sk
Tvorba web stránok od GRANDIOSOFT

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií
SÚHLASÍM